Ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego – komu ją zlecić?

blok mieszkalny

Ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego to pojęcie, z którym można się spotkać w przypadku wykonywania różnego rodzaju prac budowlanych. Nie każdy jednak wie, co ono dokładnie oznacza. Bardzo często ta definicja jest używana zamiennie z oceną techniczną. W praktyce jednak te dwa pojęcia oznaczają zupełnie co innego. Warto przyjrzeć się tym zagadnieniom nieco bliżej.

Czym jest ekspertyza techniczna budynku?

Ekspertyza to nic innego, jak dokładna ocena stanu technicznego, w jakim znajduje się budynek. Wykonuje sią ją na podstawie przeprowadzonych oględzin, a także dostępnej dokumentacji. Dokument ten może być sporządzony wyłącznie przez rzeczoznawcę budowlanego, który ma do tego odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia.

Jakie są najważniejsze różnice między ekspertyzą a oceną techniczną?

Te dwa zagadnienia mają wspólne cechy, jednak ich zakres jest zdecydowanie inny. Ocena ma określić oraz właściwie zinterpretować stan obiektu, ale odbywa się to na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego. Nie trzeba więc w tym celu przeprowadzać żadnych dodatkowych badań. Przygotowuje się ja na podstawie dokumentacji oraz oględzin obiektu. Minusem oceny technicznej jest to, że jej wyniki są subiektywne. Zależą bowiem od wniosków wyciągniętych przez osobę, która ją sporządziła. W praktyce oznacza to, że dość często są one niejednoznaczne dla wszystkich odbiorców, którzy się z nią zapoznają. Zgodnie z Prawem budowlanym ocena techniczna to protokół okresowej kontroli danego obiektu. Wykonuje się ją więc cyklicznie, a nie w momencie, gdy podejrzewa się jakiekolwiek nieprawidłowości.

Ekspertyza techniczna jest o wiele bardziej rozbudowana. Do jej sporządzenia niezbędne są dokładne oględziny obiektu, a także przeprowadzenie wnikliwych analiz. W tym celu wykonuje się różnego rodzaju badania oraz pomiary. Oznacza to, że jej sporządzenie zajmuje więcej czasu i wymagania odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia. Co ważne, ekspertyza zawiera nie tylko informacje o aktualnym stanie budynku, ale również analizę przyczyn, które wpłynęły na jego stan techniczny oraz sposoby, w jaki sposób usunąć wszelkie błędy.

Co trzeba wiedzieć o ekspertyzie technicznej?

Prawo budowlane jasno określa, że wykonanie ekspertyzy technicznej budynku jest konieczne w przypadku wznoszenia nowego obiektu w pobliżu innego już istniejącego. Ma ona określić, czy takie działania nie wpłyną negatywnie na bezpieczeństwo i komfort użytkowania budynku, który już powstał. Należy pamiętać, że jej wykonanie jest również niezbędne w przypadku planowanej rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, a także gdy planowana jest zmiana sposobu użytkowania obiektu w całości lub którejś jego części.

Ekspertyzę techniczną wykonuje się również zawsze wtedy, gdy stan budynku wywołuje niepokój. W takim przypadku jej wykonanie ma na celu sprawdzić, czy nadaje się on do dalszego użytku.

Kto wykonuje ekspertyzę techniczną?

Ocenę techniczną może sporządzić każda osoba z uprawnieniami budowlanymi. Jednak wykonanie ekspertyzy jest możliwe tylko przez rzeczoznawcę budowlanego. W pierwszym przypadku uzyskanie stosownych uprawnień jest możliwe przez wszystkie osoby z wykształceniem kierunkowym, które mają także praktykę w nadzorowaniu wykonywanych robót lub w  przygotowywaniu projektów. Aby zostać rzeczoznawcą budowlanym, konieczne jest nie tylko uzyskanie uprawnień, ale także odbycie co najmniej 10-letniej praktyki w zakresie rzeczoznawstwa.

blok mieszkalny

Co musi zawierać ekspertyza budowlana?

Przepisy prawa jasno określają, co musi ona zawierać. Najważniejsze informacje, które muszą się znaleźć w tym dokumencie, to:

  • opis badanego obiektu oraz cel jej wykonania,
  • szczegółowy opis wszystkich rozwiązań konstrukcyjnych oraz elementów obiektu z uwzględnieniem ich wymiarów, materiału itd.,
  • opis sposobu wykonania fundamentów, stropów i ścian,
  • dokumentacja techniczna oraz fotograficzna badanych elementów,
  • pomiary dopuszczalnych obciążeń różnych części konstrukcyjnych budynku.

Ekspertyza budowlana jest więc bardzo szczegółowym dokumentem, z którego można uzyskać wiele cennych informacji na temat stanu technicznego konkretnego budynku. Zawiera on także cenne dane na temat ewentualnych uszkodzeń oraz ich możliwe przyczyny. Rzeczoznawca, który go przygotowuje, w ekspertyzie wydaje także zalecenia dotyczące niezbędnych napraw, które muszą zostać przeprowadzone. Ma to ogromny wpływ przede wszystkim na bezpieczeństwo osób zamieszkujących budynki wielorodzinne, dlatego ekspertyza powinna być przeprowadza zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, że ich stan techniczny nie jest zadowalający.