Jak otworzyć przychodnię lekarską?

Otwarcie przychodni lekarskiej stanowi proces wymagający posiadania specjalistycznej wiedzy i dużych nakładów finansowych. Wiąże się ponadto z obowiązkiem zarejestrowania przedsiębiorstwa o charakterze medycznym i dopełnienia kilkuetapowych formalności.

Co trzeba zrobić, by założyć przychodnię lekarską?

By założyć przychodnię lekarską, należy:

■      Określić formę własności

Osoba chcąca otworzyć przychodnię lekarską musi zdecydować, czy chce prowadzić placówkę medyczną samodzielnie, czy w formie spółki we współpracy z innymi udziałowcami.

■      Wybrać odpowiedni lokal

Lokal wybrany na przychodnię lekarską musi spełniać normy ustanowione przez Ministra Zdrowia.

■      Wpisać przychodnię lekarską do właściwego rejestru

W celu rozpoczęcia świadczenia usług zdrowotnych w przychodni lekarskiej konieczne jest wpisanie placówki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Uzyskanie wpisu możliwe jest po uiszczeniu opłaty w wysokości odpowiadającej 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w 2022 roku wynosi 589 złotych.

■      Zawrzeć umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia

Przed rozpoczęciem świadczenia usług przez przychodnię lekarską wymagane jest zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, możliwego po spełnieniu norm określonych przez Ministra Zdrowia i rejestracji konta w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji.

■      Wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną

Przychodnia lekarska, decyzją ustawodawcy, ma obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, który powoduje konieczność edukacji technologicznej personelu medycznego oraz wyboru właściwego systemu informatycznego.

Wymagania lokalowe

Lokal na przychodnię lekarską musi spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań stawianych pomieszczeniom i urządzeniom użytkowanym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Przychodnia powinna zajmować budynek wolnostojący lub znajdować się w budynku o innym przeznaczeniu pod warunkiem, że pomieszczenia zajmowane przez przychodnię są całkowicie wyodrębnione z pozostałej części budynku – posiadają oddzielne drzwi wejściowe, ciągi komunikacyjne, schody oraz windy. Budynek przychodni musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Rozkład pomieszczeń powinien uwzględniać:

 • punkt informacji i rejestracji,
 • poczekalnię,
 • wieszaki na okrycia wierzchnie pacjentów,
 • pomieszczenia porządkowe,
 • pomieszczenia socjalne,
 • gabinety lekarskie osobne dla dorosłych, dzieci chorych oraz dzieci zdrowych.

Podłogi i ściany przychodni muszą być wyłożone materiałami umożliwiającymi łatwe mycie i dezynfekcję. Każdy gabinet lekarski w budynku zajmowanym przez przychodnię powinien być wyposażony w umywalkę z uruchamianą bezkontaktowo baterią oraz dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku i pojemnik na zużyte ręczniki.

Niezbędne formalności

Osoby, które chcą otworzyć przychodnię lekarską, muszą prowadzić własną działalność gospodarczą. Nie ma przy tym znaczenia, czy działalność prowadzona jest w formie budżetowej, instytucyjnej czy fundacyjnej. Decydując się na otworzenie przychodni lekarskiej, należy przede wszystkim wybrać obszar wykonywanych świadczeń i wybrać właściwy kod z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – umownie przyjętej klasyfikacji rodzaju działalności gospodarczej w postaci wykazu pięcioznakowych kodów. Każdy przedsiębiorca decydujący się na założenie działalności musi wybrać przynajmniej jeden kod, który pozwoli odpowiednim urzędom rozpoznać czynności, jakie będzie wykonywał. Obszarem wykonywanych świadczeń dla przychodni lekarskiej jest podstawowa opieka specjalistyczna, która w Polskiej Klasyfikacji Działalności posiada kod 86.22.Z. Do rejestracji przychodni konieczne są ponadto:

 • sprawdzenie wymagań, jakie powinien spełniać budynek przeznaczony na przychodnię lekarską,
 • przygotowanie kosztorysu planowanych działań,
 • sprawdzenie zakresu kontraktowania ustalonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • założenie przedsiębiorstwa gospodarczego,
 • wybór lokalu na przychodnię i dostosowanie do go wymogów Sanepidu,
 • otrzymanie pozytywnej decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu wymogów lokalowych dla przychodni lekarskiej,
 • złożenie odpowiedniego wniosku do wojewody.

Wniosek do wojewody, wymagany przy zakładaniu przychodni lekarskiej, powinien zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko lub nazwa firmy wnioskującego.
 • Adres zamieszkania lub siedziby firmy.
 • Adres udzielania usług i świadczeń zdrowotnych.
 • Forma organizacyjno-prawna działalności.
 • Wykaz jednostek przedsiębiorstwa lub jego komórek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 • Numery KRS, REGON oraz NIP.

Do wniosku do wojewody powinno zostać dołączone oświadczenie o kompletności wpisu do rejestru podmiotów wykonujących świadczenia lecznicze oraz spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej.

Przychodnia lekarska może rozpocząć działanie po otrzymaniu odpowiedzi wojewody potwierdzającej pozytywne rozpatrzenie wniosku. W dopełnieniu wszelkich formalności pomóc mogą prawnicy specjalizujący się w prawie medycznym z Kancelarii Radców Prawnych Pawelczyk Kozik.