Jak wygląda badanie sprawozdań finansowych

badanie sprawozdań finansowych

 

Określone podmioty w określonym czasie muszą przygotowywać tak zwane sprawozdanie finansowe, czyli pewnego rodzaju raport finansowy z rocznej działalności przedsiębiorstwa. Zazwyczaj sprawozdanie takie obejmuje rok kalendarzowy, a do jego sporządzenia są zobowiązane pewne podmioty gospodarcze, które rozliczają się za pomocą ksiąg rachunkowych. Następnie następuje badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Jak wygląda?

Sprawozdanie finansowe – kto musi je sporządzić?

Zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego mają takie podmioty gospodarcze, jak banki, spółki akcyjne, zakłady ubezpieczeń czy przedsiębiorstwa, które łącznie spełniły dwa warunki, na przykład średnio zatrudniają co najmniej 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty i w roku obrotowym osiągnęły przychody ze sprzedaży towarów i usług w wysokości co najmniej 5 milionów euro  Pozostałe przedsiębiorstwa składają z kolei oświadczenie o braku takiego obowiązku; dokonują tego w Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, czyli zazwyczaj w ciągu 6 miesięcy od 31 grudnia jako ostatniego dnia kalendarzowego.

Sprawozdanie składają kierownicy zobowiązanych do tego jednostek – w spółkach kapitałowych są to członkowie zarządu, w spółkach jawnych, cywilnych i partnerskich – wspólnicy, w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariusza, a w postępowaniu upadłościowym syndycy bądź likwidatorzy. Sprawozdanie takie składa się z bilansu aktywów i pasywów zgodnie ze stanem na ostatni dzień roku obrotowego oraz rachunku zysków i strat zawierającego przychody, koszty, zyski i straty.

Co sprawdza badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?

Tego typu sprawozdanie finansowe jest badane przez biegłego rewidenta. Celem takiego badania, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, jest weryfikacja, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa i czy księgi rachunkowe nie zawierają braków, uchybień oraz czy księga jest prowadzona w sposób przejrzysty i jasny.

Etapy badania sprawozdania finansowego

badanie sprawozdań finansowychPrzed podpisaniem umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego biegły rewident zapoznaje się ze strukturą i sposobem funkcjonowania, ustalając plan działania. Z kolei po podpisaniu stosownej umowy przystępuje do docelowych czynności. Najpierw weryfikuje daną firmę pod kątem zgodności działań z prawem w ramach tzw. badania wstępnego. Dzięki niemu poznaje sposób zakończenia operacji finansowych o istotnym znaczeniu, system wewnętrznej kontroli danej spółki oraz stosowane w niej metody rachunkowości. W ramach drugiej części prac rewizyjnych następuje badanie wiarygodności, czyli zestawienie rzeczywistej sytuacji finansowej firmy z dostępną dokumentacją.

Skutki badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

Biegły rewident, mimo że może znaleźć uchybienia w naszym sprawozdaniu finansowym, to przede wszystkim ma pomóc w lepszym i sprawniejszym funkcjonowaniu danej jednostki. Oprócz tego, że wskazuje błędy, porównując dokumenty ze stanem faktycznym, to zanim sformułuje konkretną opinię, wskazuje także kierunki zmian w zakresie prowadzeniu ksiąg finansowych. Z kolei pozytywna opinia biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe skutkuje lepszą pozycję przy ubieganiu się o różnego rodzaju dotacje czy kredyty i potwierdza, że działamy zgodnie z przepisami prawnymi.

Nasze prawa i obowiązki jako kierownika jednostki w razie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

Pamiętajmy, że biegły rewident ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje na temat naszej spółki, które uzyskał w toku przeprowadzania badania sprawozdania finansowego. Dzięki temu jakiekolwiek nieprawidłowości nie powinny zostać ujawnione, na przykład naszym kontrahentom. Niemniej jednak w trakcie takiego badania należy z biegłym rewidentem współpracować, udzielając stosownych wyjaśnień czy przedstawiając potrzebne dokumenty. Nie warto się temu sprzeciwiać, gdyż można zapłacić wysokie kary.