Kiedy nadzór budowlany może nakazać rozbiórkę?

Nadzór

Nadzór budowlany to istotny element administracji rządowej, w którego zakres działania wchodzą, jak wskazuje nazwa, wszelkie prace dotyczące nadzoru budowlanego i czuwanie nad przestrzeganiem przez deweloperów i osoby prywatne Prawa Budowlanego.

Do jednych z wielu zadań Nadzoru Budowlanego należy stwierdzanie stanu użytkowego budynków i ewentualne przeznaczanie ich do rozbiórki. Warto w takich sytuacjach skorzystać z ofert firm zewnętrznych świadczących takie usługi.

Kiedy należy spodziewać się takiej decyzji? Jakie są zadania kierownika budowy, a jakie inspektora nadzoru budowlanego?

 

Zadania kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego

Do głównych zadań inspektorów budowlanych każdego szczebla (inspektorat budowlany dzieli się na jednostki powiatowe i wojewódzkie) należy przede wszystkim dbałość o wszelkiego rodzaju prace budowlane i ich zgodność z obowiązującym prawem budowlanym. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzi więc czy prowadzone prace są zgodne z planami architektonicznymi, czy materiały użyte do budowy spełniają odpowiednie wymogi oraz to, czy budowa mieści się w wyznaczonych na nią ramach czasowych. Do zadań inspektora należy również zatwierdzanie poszczególnych faz budowy oraz ewentualne dopuszczenie budynku do użytku. Wszelkie uwagi inspektora budowlanego dotyczące nieścisłości w trakcie budowy są odnotowywane w księdze budowy danego obiektu.

Odpowiedzialność za wszelkie błędy ponosi kierownik budowy. Zakres jego obowiązków jest bardzo szeroki i obejmuje wszelkie prace związane z prawidłowym wykonywaniem i dokumentowaniem prac budowlanych. To właśnie kierownik budowy odpowiada przed inspektorem nadzoru w momencie, gdy coś pójdzie nie tak.

Stawianie budynków to jednak nie jedyne miejsce, w którym pojawi się inspektor budowlany. Nadzór budowlany może być konieczny również w przypadku istniejących już budynków użyteczności publicznej.

Inspektor może wówczas sprawdzić, czy wszelkie wymagane przeglądy budowlane i renowacje są prowadzone w odpowiednim czasie. Jeśli budynek jest budynkiem mieszkalnym, inspektor nadzoru budowlanego może przyjąć wszelkie uwagi lokatorów dotyczące zarządcy budynku gdy ten nie wywiązuje się ze swoich obowiązków bądź wykonuje prace bez uprzedniej zgody inspektoratu.

Ostatecznie inspektor budowlany może być osobą, która stwierdzi zupełną nieprzydatność budynku do użytku i wykluczając możliwość gruntownych remontów przeznaczy rzeczony budynek do rozbiórki. Aby tak się jednak stało, spełnione muszą zostać pewne okoliczności.

 

Przesłanki do rozbioru budynku wynikające z prawa budowlanego

Przepisy obowiązującego w Polsce prawa budowlanego wymieniają dwie podstawowe sytuacje, w których wydanie decyzji o rozbiórce jest w pełni uzasadnione.

  • Pierwszą z nich będzie przypadek samowolnego stawiania budynku. Jeśli nadzór budowlany uzna, że dany obiekt został wybudowany lub jest w trakcie budowy bez wymaganego pozwolenia na budowę, obiekt ten jest automatycznie przeznaczany do rozbiórki. Co więcej, jeśli zarządca lub właściciel danego budynku nie zgłosi zamiaru wykonania robót budowlanych lub też inspektor nadzoru wniesie sprzeciw względem przyszłych robót budowlanych, sytuacja ta może zostać ponownie uznana za samowolę budowlaną i może skutkować nakazem rozbiórki.
  • Drugą sytuacją, w której inspektor nadzoru budowlanego może wydać nakaz rozbiórki budynku jest sytuacja, w której obiekty na danym terenie są nieużytkowane lub niewykończone przez dłuższy okres czasu i wyraźnie „zaśmiecają” obszar lub też w momencie, kiedy stan techniczny budynków nie pozwala na przeprowadzenie ich remontu, odbudowy lub robót wykończeniowych. W momencie, gdy nadzór budowlany wystosuje nakaz rozbiórki, zarządca budynku powinien rozpocząć prace rozbiórkowe nie wcześniej niż 6 tygodni od momentu otrzymania decyzji. W tej znaleźć powinno się dokładne określenie obiektu budowlanego i terenu, który ma zostać uporządkowany, oraz termin, w jakim należy przystąpić do rozbiórki. Inspektor nakreśla też datę, do której rozbiórka powinna zostać wykonana. Nie zastosowanie się do nałożonego nakazu może skutkować karą grzywny lub sprawą sądową.