Na jakich zasadach można otrzymać alimenty?

Sprawy rodzinne

Prawnym obowiązkiem rodziców jest zaopatrzenie dziecka w środki niezbędne do życia, tak długo, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać z własnych środków, chyba że przychody z mienia dziecka pokrywają wydatki pozwiązane z jego utrzymaniem i wychowaniem.

Przez jaki czas dziecku należą się alimenty?

Powodem obowiązkowych opłat alimentacyjnych rodziców na rzecz dziecka jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się. Rodzice są zobowiązani łożyć na dziecko od chwili narodzin dziecka do czasu, aż dziecko będzie samodzielne. Często usamodzielnienie się jest błędnie łączone z osiągnięciem przez dziecko osiemnastego roku życia – ale jest to błędne założenie, gdyż kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa żadnego limitu wiekowego, po osiągnięciu którego dziecko utraca prawo do alimentów.

Obowiązek wypłaty alimentów ciągle dotyczy rodzicówach pełnoletniego dziecka, które się uczy, lub nie jest w stanie utrzymywać się samodzielnie. Obowiązek ten jest bezterminowy, jeżeli dziecko nie może się usamodzielnić z przyczyn chorobowych (niepełnosprawność).

Kiedy rodzic jest zwolniony z obowiązku płacenia alimentów?

Rodzice nie są zobowiązania do opłat alimentacyjnych względem dziecka w przypadkach takich jak:

  1. gdy profity majątkowe dziecka są wystarczające na uiszczenie opłat za jego utrzymania i wychowania,
  2. kiedy dziecko może opłacić swoje (racjonalne) potrzeby z innych źródeł, na przykład:
  • z otrzymywanej renty rodzinnej,
  • z przychodów uzyskanych z majątku rodzeństwa, z którym dziecko jest wychowywane,
  • z otrzymanego stypendium,
  • z uzyskiwanych dochodów, w takim obszarze, w jakim winno dokładać się do pokrywania wydatków związanych z utrzymaniem rodziny (jeśli mieszka z rodzicami pod jednym dachem).

Czasami możliwość samodzielnego utrzymywania się dziecko osiąga przed ukończeniem 18 roku życia, jednak zazwyczaj później, kiedy nauka dobiega końca i jest odpowiednio przygotowany do pracy zawodowej.

Wysokość alimentów na dziecko – od czego jest uzależniona?

Kwota alimentów jest warunkowana okolicznościami takimi jak:

  1. rozsądnymi potrzebami dziecka,
  2. sposobnościami finansowymi i majątkowymi rodzica,
  3. obszar świadczonych na rzecz dziecka przez rodzica zmuszonego do alimentów na jego utrzymanie i wychowanie.

Rozsądne potrzeby dziecka, to takie, które gwarantują mu odpowiednie środowisko do życia i rozwijania się, czyli zapewnienie warunków mieszkalnych, pomocy edukacyjnych, ubrań, wyżywienia. Jeśli dziecko jest chore, w ramach koniecznych zapotrzebowań jest także konieczność kupowania medykamentów czy uiszczanie kosztów jego leczenia.

Możliwości finansowe osoby zobowiązanej do płaceń alimentacyjnych to nie tylko przychody, jakie osoba ta naprawdę otrzymuje, ale również zarobki i korzyści majątkowe, które dana osoba byłaby w stanie osiągnąć przy zwiększeniu wysiłków i użycia posiadanej siły i ewaluacji, ale ich nie otrzymuje z przyczyn, które nie mogą być uwzględnione.

Kancelaria-prawnicyWspółpraca: http://kancelaria-prawnicy.pl / Adres kancelarii: ul. Van Gogha 9b/14a,
03-188 Warszawa