Plan zarządzania nieruchomością – co powinien zawierać?

fotowoltaika dla domu

Plan zarządzania nieruchomością to dokument mający na celu określenie aktualnego stanu technicznego, prawnego i finansowego obiektu.

Jest on tworzony w celu opracowania strategii zarządzania budynkiem na najbliższych kilka lat – z uwzględnieniem m.in. zadań związanych z pracami remontowymi.

Kto sporządza plan zarządzania nieruchomością? Co powinno się w nim zawierać?

Z jakich elementów składa się plan zarządzania nieruchomością?

  • Plan zaczyna się od wprowadzenia, określającego, jakie są cele jego opracowania oraz to, jakie są cele właściciela nieruchomości. Na tym etapie planu zarządca musi określić, jaką będzie pełnił rolę podczas jego realizacji i jaki będzie zakres planu.
  • Opracowanie musi zawierać opis nieruchomości potwierdzony stosownymi dokumentami. Zarządca analizuje w opisie dane pod kątem technicznym, prawnym i ekonomicznym. Opis kończy się wnioskiem i podsumowaniem, wraz z propozycjami możliwych rozwiązań i ewentualnych zagrożeń, jakie mogą zaistnieć w trakcie realizacji. 
  • Zarządca zobowiązany jest również do przeprowadzenia analizy rynku nieruchomości, z uwzględnieniem sytuacji na rynku lokalnym. Konieczne jest przede wszystkim przeanalizowanie działań konkurencji i wysnucie wniosków.
  • W dalszej części planu zarządca przedstawia opcje, jakie może wdrożyć w zakresie sprawowania pieczy nad nieruchomością, a także dokonuje ich oceny.
  • Ostatnia część planu zawiera prezentację najlepszego wariantu zarządzania nieruchomością wraz z przedstawieniem dokładnego planu działania, określonego harmonogramem realizacji poszczególnych zadań, z naciskiem na opracowanie zagadnień finansowych. 
  • Plan należy zakończyć podsumowaniem

Kto może mieć wgląd w plan zarządzania nieruchomością?

Do wglądu w plan prawo ma właściciel nieruchomości oraz członkowie wspólnoty. Plan zarządzania nieruchomością jest przedstawiany na rocznym zebraniu wspólnoty, jakie musi zostać przeprowadzone do końca marca. Podczas zebrania wspólnota uchwala wysokość opłat, jakie będą wnosili członkowie na poczet pokrycia kosztów związanych z realizacją planu. 

Każdy właściciel lokalu ma prawo otrzymać dokument zawierający uchwałę wspólnoty, wraz z dołączonym do niej planem zarządzania oraz dokumentem określającym wysokość opłat na jego realizację. 

Co więcej, jeśli dokumenty budzą zastrzeżenia, członkowie wspólnoty mają prawo żądać dostępu do dokumentów źródłowych, na podstawie których plan był opracowany, m.in. do wyciągów bankowych czy też faktur.

Jak ważne jest udostępnianie dokumentów związanych z zarządzaniem nieruchomością?

W przeciwieństwie do spółdzielni, członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej zapewnia realny wpływ na wysokość opłat, jakie będą wprowadzone na poczet sprawowania opieki nad budynkiem. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jakie zarząd ma plany względem nieruchomości na najbliższe lata. Każdy z członków wspólnoty ma również prawo do przeprowadzania kontroli z zakresu działań podejmowanych przez zarząd. Dzieje się to m.in. na podstawie udostępnionych przez zarząd dokumentów. 

Wizualizacja domu

Dlaczego warto powierzyć zarządzanie firmie zewnętrznej?

Powierzenie zarządzania nieruchomością firmie zewnętrznej pozwoli na uniknięcie poważnych błędów. Skorzystanie z usług przedsiębiorstwa zrzeszającego licencjonowanych zarządców osiedli w Grudziądzu to gwarancja współpracy z najlepszymi fachowcami na rynku. 

Nowoczesne rozwiązania w zarządzaniu nieruchomościami

Wiele firm obecnie działających z branży zarządzania nieruchomościami stara się sprostać rosnącym wymaganiom klientów. W tym celu udostępniają wygodne w obsłudze aplikacje, dzięki którym możliwe jest wygodne śledzenie spraw związanych ze wspólnotą mieszkaniową z dowolnego miejsca.

W jej ramach mieszkańcy mogą zgłaszać odczyty liczników, awarie, oddawać głosy, lub na bieżąco zapoznawać się z treściami ogłoszeń. Z kolei zarządcy mają możliwość m.in. wygodnego prezentowania uchwał (również dotyczących planu zarządzania nieruchomością) i planów w formie mobilnej.

Potrzebujesz planu zarządzania nieruchomością? Lepiej zgłoś się do profesjonalistów

Opracowanie dobrego planu zarządzania wymaga biegłości w kwestiach technicznych, ekonomicznych i prawnych, dlatego też warto powierzyć jego stworzenie osobie posiadającej stosowne kwalifikacje. Warto w tym celu skorzystać z pomocy licencjonowanych specjalistów, wpisanych do centralnego rejestru zarządców, prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu będą oni w stanie skutecznie odpowiedzieć na potrzeby odbiorców.