Pomiary hałasu z reżimem sanitarnym

pomiar hałasu a pandemia

Obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy narzucają na pracodawców obowiązek wykonywania pomiarów czynników szkodliwych, w tym także hałasu, w ramach profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

Działania takie są szczególnie ważne tam, gdzie osoby zatrudnione są szczególnie narażone na kontakt z czynnikami szkodliwymi i w związku z powyższym korzystają z różnego rodzaju środków ochrony indywidualnej.

Obowiązek przeprowadzania pomiarów poziomu hałasu ciąży na pracodawcach także w czasie pandemii i bez względu na obowiązujący reżim sanitarny. Jak w związku z tym należy przeprowadzać obecnie pomiary hałasu, by działania odbywały się bezpiecznie? 

Obowiązek przeprowadzania okresowych pomiarów hałasu

Bazując na obowiązujących aktualnie przepisach w zakresie bezpieczeństwa pracy, według rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, pracodawca powinien wskazać czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, a po przeprowadzeniu rozpoznania źródeł ich emisji oraz warunków wykonywania pracy podjąć odpowiednie działania w zakresie ich redukcji.

Jednym z takich czynników w warunkach przemysłowych jest hałas i ten ograniczany jest zarówno przez wprowadzanie modernizacji maszyn, optymalne zagospodarowanie budynków w których wykonywana jest praca, ale także zapewnienie pracownikom właściwych środków ochrony osobistej. 

Aby mieć pewność, że wszystkie prace w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz poziomem hałasu zostały zrealizowane prawidłowo, a warunki pracy nie zmieniły się, pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia okresowych pomiarów hałasu.

fabryka

Pierwszy pomiar powinien odbyć się nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, a następnie należy powtarzać go okresowo, z częstotliwością zależną od rodzaju występujących czynników szkodliwych. W przypadku pomiarów hałasu wykonuje się je raz na dwa lata pod warunkiem, że zbadane podczas poprzedniego pomiaru natężenie hałasu mieści się w granicach 0,2 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia w miejscu pracy.

Jeśli pomiar wykazał przekroczenie tej granicy, kolejny powinien być wykonany po roku. 

Jak powinny wyglądać pomiary hałasu w reżimie sanitarnym? 

Pandemia COVID-19 ograniczyła znacząco działalność wielu firm, jednak nie zniosła obowiązujących przepisów w zakresie zapewniania pracownikom właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Choć więc pojawiło się przyzwolenie na czasowe zawieszenie niektórych przepisów w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy, nie ma jednoznacznego stwierdzenia że zawieszenie to obejmuje także obowiązek wykonywania cyklicznych pomiarów hałasu i czynników szkodliwych.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, okoliczności związane z epidemią i wprowadzonym reżimem sanitarnym nie mogą zwalniać pracodawcy z obowiązku ochrony zdrowia i życia pracowników, szczególnie w środowiskach występowania czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia. 

Sam pomiar hałasu wykonany na terenie zakładu pracy i przeprowadzony przez doświadczoną firmę świadczącą tego rodzaju usługi nie będzie znacząco odbiegał od standardowych procedur, nawet w okresie obowiązującego reżimu sanitarnego. Ważne jest oczywiście, aby technicy przeprowadzający pomiary stosowali środki ochrony osobistej (maseczki), zastosowali dezynfekcję przed wejściem na teren zakładu oraz aby, w miarę możliwości, pomiary odbywały się przy zachowaniu właściwego dystansu od pozostałych osób i pracowników zakładu.

zakład produkcyjnyZe względu na to, że pomiary powinny być wykonywane także podczas obserwacji wykonywanych prac, nie ma możliwości przeprowadzenia ich przy zamkniętym zakładzie.

Możliwe może być natomiast ograniczenie liczby pracowników laboratorium wykonujących pomiar, dla ograniczenia ryzyka związanego z brakiem zachowania odpowiedniego dystansu. 

Zleć pomiary hałasu doświadczonej firmie

Pomiary natężenia hałasu w zakładach pracy powinny być wykonywane przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia, optymalnie tą działającą zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 9612:2009. W praktyce na rynku pojawia się wiele firm oferujących tego typu usługi, często powiązane także z przygotowywaniem barier akustycznych i usługami pozwalającymi poprawić wyniki pomiarów akustycznych w zakładach pracy.

Wybierając firmę do realizacji okresowych badań hałasu w zakładzie należy więc zwrócić uwagę na jej kompetencje, doświadczenie rynkowe, zrealizowane wcześniej projekty oraz referencje. Aby zachować pełne bezpieczeństwo w obliczu obowiązującego reżimu sanitarnego, przed umówieniem pomiarów warto upewnić się, że firma wykonująca pomiary zachowa należyte środki ostrożności w zakresie ochrony przed wirusem.