Rola jednostki certyfikującej podczas wypuszczania nowych produktów na rynek

Jednostka certyfikująca

Wprowadzenie nowego produktu na rynek jest dzisiaj ogromnym wyzwaniem, zarówno z uwagi na potrzebę przygotowania atrakcyjnych i bezpiecznych produktów dla konsumenta, jak i konieczność opracowania strategii pozwalającej wyróżnić się produktowi na tle konkurencji. Rynek jest obecnie mocno nasycony produktem w każdej dziedzinie, a o znalezienie niszy jest naprawdę trudno. Jednym z aspektów, który już od dłuższego czasu zdaje się przynosić firmom wartościową przewagę konkurencyjną są certyfikaty przyznawane przez akredytowane jednostki certyfikujące. Te, poza wsparciem w zakresie samej certyfikacji systemów zarządzania mogą zaoferować pomoc w przygotowaniu i wprowadzeniu nowych produktów na rynek. Czym zajmują się jednostki certyfikujące i jaką rolę odgrywają podczas wprowadzania nowych produktów na rynek?

Czym zajmuje się jednostka certyfikująca?

Jednostki certyfikujące (akredytowane i nie posiadające akredytacji) zajmują się na co dzień pracą w zakresie audytowania i certyfikowania systemów zarządzania opartych o międzynarodowe normy i standardy, a także szkoleniem firm z zakresu tych norm i doradztwem podczas ich wdrażania. Certyfikacja to więc główne, ale nie jedyne zadanie jednostek certyfikujących, co staje się coraz bardziej widoczne na przestrzeni ostatnich lat dynamicznego rozwoju rynków i przemysłu – chociaż coraz więcej firm decyduje się na uzyskanie certyfikatu, znacznie większym zainteresowaniem cieszą się także usługi doradztwa, m.in. w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek.

Jednostka certyfikująca może specjalizować się w bardzo konkretnym obszarze działań i norm lub oferować szerokie usługi z zakresu szkoleń, audytów, doradztwa i certyfikacji. Wśród najpopularniejszych obszarów działania pojawiają się oczywiście normy ISO, do których firmy mogą certyfikować (i które również wpływają na wprowadzanie nowych produktów na rynek, szczególnie międzynarodowy, na którym często posiadanie certyfikatu jest wymogiem koniecznym), a także usługi i certyfikacje dla branży budowlanej oraz inspekcje przemysłowe w zakresie zapewniania zgodności, weryfikacji projektów, certyfikacji urządzeń przemysłowych, kontroli łańcucha dostaw i wsparcia technicznego przedsiębiorstw.

Rola jednostki certyfikującej podczas wprowadzania nowych produktów na rynek

Współpraca z jednostką certyfikacyjną może być niezbędna, jeśli wprowadzany na rynek produkt będzie należał do kategorii niebezpiecznej i w związku z tym wymagał uzyskania stosowanego certyfikatu oraz formalnego potwierdzenia jakości przed uzyskaniem pozwolenia na jego wprowadzenie i dystrybucję. W sytuacjach takich współpraca z jednostką certyfikującą będzie opierała się o przeprowadzenie audytów i inspekcji kontrolnych, które potwierdzą bezpieczeństwo i jakość prowadzonych przez producenta działań oraz dostosowanie się przez niego do obowiązujących wymogów prawnych i parametrów technicznych.

Jednostka certyfikująca

Posiadanie dokumentacji wydanej przez jednostkę certyfikującą i potwierdzającej zgodność produktów z obowiązującymi przepisami lokalnymi i międzynarodowymi jest niezbędne przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek, ale musi zostać utrzymane przez cały okres ich produkcji i dystrybucji. W związku z powyższym współpraca z jednostką certyfikującą jest najczęściej długofalowa – o ile uzyskanie certyfikatu dla produktów jest jednorazowe, wprowadzenie jakichkolwiek zmian w zakresie produkcji, technologii czy wykorzystywanych materiałów może wymagać przeprowadzenia kontroli weryfikacyjnej.

Certyfikacja zwiększa przy tym konkurencyjność producenta na rynku, ułatwiając docieranie z produktem do nowych kontrahentów oraz przekonanie konsumentów.

Kiedy konieczna jest współpraca z jednostką certyfikującą?

Wiele kategorii produktów trafiających na rynki w obrębie Unii Europejskiej jest objętych obowiązkiem:

  • przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa,
  • ochrony zdrowia i środowiska,
  • zgodności z wymogami prawnymi.

Spełnienie tych wymagań powinno zostać potwierdzone poprzez uzyskanie certyfikatu zgodności wyrobu CE, właściwego dla danego produktu. Uzyskanie certyfikatu będzie potwierdzało spełnianie przez produkt obowiązujących dla niego wymagań zasadniczych. Współpraca z jednostką certyfikującą w celu uzyskania takiego potwierdzenia będzie niezbędna, a bez certyfikatu CE wprowadzenie produktu na rynek, także lokalny i krajowy, może okazać się niemożliwe.

Działania z zakresu certyfikacji produktów na podstawie obowiązujących dla nich dyrektyw europejskich są prowadzone przez akredytowane i nieakredytowane jednostki certyfikujące oraz firmy doradcze, jednak ze względu na potrzebę dokładnej znajomości oraz weryfikacji produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami, znacznie bezpieczniejszym wyborem są jednostki posiadające stosowną akredytację. Współpraca z nimi może ograniczyć się do zlecenia przeprowadzenia kontroli produkcji i produktu, ale także zostać rozszerzona o doradztwo z zakresu obowiązujących dla produktów dyrektyw, ich przestrzegania oraz wdrażania rozwiązań zapobiegających pojawieniu się nieprawidłowości.

Bureau Veritas to polecana przez nas jednostka certyfikująca, która oferuje specjalistyczne usługi dla budownictwa, przemysłu konsumpcyjnego i branży morskiej. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą na stronie internetowej: https://www.bureauveritas.pl/