Kiedy możliwe jest uzyskanie zgody na dostęp do nagrań z monitoringu?

kamery

Monitoring wizyjny jest jednym z najczęściej stosowanych środków nadzoru bezpieczeństwa.

Zapisywane za jego pośrednictwem dane osobowe na materiale wideo, przydają się w wielu sytuacjach i pozwalają na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na danym obszarze. Należy jednak pamiętać, że każde rejestrowanie oraz przetwarzanie danych osobowych podlega przepisom RODO, oraz innym normom zawartym np. w Kodeksie Cywilnym. Tak samo jest w przypadku udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego. Wszystko zależy od tego kto ubiega się o otrzymanie tych nagrań oraz w jakim celu są one potrzebne.

Udostępnianie nagrań z monitoringu

Decyzja o udostępnieniu nagrań z monitoringu powinna zostać podjęta w oparciu o to, kim w świetle przepisów RODO jest osoba ubiegająca się o udostępnienie nagrań. Może to być osoba, która znajduje się na nagraniu i zarejestrowane dane osobowe dotyczą jej bezpośrednio, ale także może to być osoba, która nie znajduje się na zarejestrowanym nagraniu, ale otrzymanie nagrania leży w jej interesie, np. w sytuacji, gdy na parkingu, który monitorowany jest przez kamery, doszło do uszkodzenia jej samochodu i nagranie może dostarczyć dowodów w tej sprawie.

Osoba będąca na nagraniu

Osoba będąca na nagraniu, ma prawo otrzymać kopię tego nagrania bez konieczności wykazywania interesu prawnego lub faktycznego. Musi ona jednak udowodnić, że to ona znajduje się na nagraniu, a nie ktoś inny. Wystarczający w takiej sytuacji jest szczegółowy opis dotyczący sytuacji, w jakiej osoba została nagrana, kiedy to się stało, gdzie oraz jak była wtedy ubrana itd. Jeśli na nagraniu widoczna jest dokładnie twarz tej osoby, to proces potwierdzenia tożsamości jest dużo prostszy. Administrator nagrania w sytuacji, gdy ma wątpliwości co do tożsamości osoby chcącej uzyskać dostęp do nagrań, może skorzystać ze wszystkich rozsądnych środków w celu weryfikacji tożsamości tej osoby.

Konieczne jest bowiem zminimalizowanie ryzyka ujawnienia danych osobie nieuprawnionej. W sytuacji, gdy mamy już pewność, że prośbę o udostępnienie nagrania składa osoba, której dane dotyczą, a na nagraniu nie zostały zarejestrowane inne osoby (ich wizerunek lub innego rodzaju dane osobowe), można bez obaw udostępnić takie nagranie.

monitoring dostęp

Osoba niebędąca na nagraniu

Udostępnienie nagrań z monitoringu osobie, która nie znajduje się na nagraniu, ale otrzymanie kopii nagrania leży w jej interesie z różnych konkretnych powodów, jest dużo bardziej problematyczne. Takie nagrania zawierają dane osobowe innych osób a często także takie dane jak numery rejestracyjne samochodów, widoczne sylwetki osób postronnych itd. W takiej sytuacji trzeba wziąć pod uwagę prawa i interesy osoby, która ma prawo uzyskać kopię swoich danych, oraz innych osób widocznych na nagraniu, które mogą przy jego pomocy zostać zidentyfikowane.

Udostępnienie takiego nagrania osobie trzeciej, która się o to ubiega, może wpłynąć negatywnie na prawa i wolność innych osób, których wizerunek i inne dane osobowe zostały zarejestrowane na tym materiale. Najlepszym wyjściem jest zamazanie wizerunku osób postronnych na nagraniu, przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, tak aby nie naruszać ich praw.

Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione Policji lub ubezpieczycielowi w związku z napaścią, włamaniem albo zniszczeniem mienia w celu przeprawienia niezbędnych czynności. Również osoby prywatne, posiadające ważny powód, mogą się ubiegać o kopię nagrania np. w przypadku uszkodzenia lub kradzieży samochodu stojącego w zasięgu kamer monitoringu.

Każde udostępnienie nagrania powinno być poprzedzone wnikliwą analizą: tożsamości wnioskodawcy, jego interesu oraz praw, a także praw osób znajdujących się na nagraniu. W przypadku gdy o nagranie ubiega się osoba znajdująca się na tym materiale wideo, najlepszym rozwiązaniem będzie po ustaleniu jej tożsamości, zamazanie wizerunku innych osób na nagraniu i udostępnienie go w takiej formie.

W przypadku gdy zamazanie wizerunku innych osób jest niezasadne np. w przypadku gdy na nagraniu widać osobę kradnącą samochód lub niszczącą mienie, nie trzeba tego robić. Jeśli mamy wątpliwości co do legalności udostępnienia danej osobie nagrania, można poinformować wnioskodawcę, że nagranie zostanie wydane jedynie na żądanie uprawnionych organów np. ubezpieczyciela lub Policji. Tylko to pozwoli na zminimalizowanie ryzyka, udostępnienia nagrania osobom nieuprawnionym.