Zarządzanie nieruchomościami poprzez wspólnoty mieszkaniowe

zarządzanie nieruchomościami Kraków

Coraz więcej użytkowników mieszkań i kamienic jest zdania, by zarządzanie nieruchomościami powierzyć wspólnocie mieszkaniowej. Jednak w ogólnej świadomości społecznej panuje niewiedza, czym jest wspólnota mieszkaniowa, jakie są jej kompetencje i jak ją założyć.

Wspólnota mieszkaniowa – co to?

Wspólnotą mieszkaniową są właściciele, którzy posiadają lokale mieszkaniowe w określonej nieruchomości. Do jej stworzenia może dojść tylko wtedy, gdy zostaną spełnione warunki przewidziane w Ustawie o własności lokali z 1994 roku. Powstanie wspólnoty jest możliwe dopiero wtedy, gdy wyodrębni się pierwszy lokal i zostanie założona dla niego księga wieczysta i zostanie dokonany pierwszy wpis. Wyodrębniony lokal w myśl ustawy nie musi być mieszkaniem i należeć do osoby fizycznej. Może być to każdy lokal użytkowy, a właścicielem może być spółdzielnia mieszkaniowa, przedsiębiorstwo państwowe, gmina lub skarb państwa. Zarządzanie nieruchomościami poprzez wspólnotę mieszkaniową nie będzie możliwe mimo wyodrębnienia się wszystkich lokali w danych nieruchomościach w przypadku, gdy grunty nie mają uregulowanego stanu prawnego.

zarządzanie nieruchomościami Kraków
Prawo zezwala na przekształcenie spółdzielni mieszkaniowej we wspólnotę mieszkaniową. Może to nastąpić, gdy wszystkie lokale w danej spółdzielni będą własnościowe. Na walnym zgromadzeniu członków spółdzielni, właściciele mieszkań własnościowych muszą wyrazić chęć przekształcenia spółdzielni we wspólnotę. Na tym samym walnym zgromadzeniu lokatorzy muszą złożyć wniosek o podział majątku spółdzielni, czyli wydzielić się ze starej spółdzielni i założyć nową. Po złożeniu wniosku, mieszkańcy muszą wnieść o uchwałę o upadłości poprzedniej spółdzielni. Następnie powinno odbyć się zebranie wspólnoty mieszkaniowej, na którym zostałby uchwalony Statut Wspólnoty, regulamin porządku obrad, plan gospodarczy, uchwalone zaliczki miesięczne oraz zarząd wspólnoty.
Po przeprowadzeniu pierwszego zebrania zarząd wspólnoty musi zgłosić do Urzędu Statystycznego wniosek o nadanie numeru Regon, założyć konto w banku dla wspólnoty mieszkaniowej, złożyć wniosek o nadanie numeru NIP w urzędzie skarbowym wraz zaświadczeniem o nieskładaniu deklaracji CIT.
Zarządzanie nieruchomościami poprzez wspólnotę mieszkaniową ma charakter tak zwanej ułomności prawnej. To znaczy, wspólnota mieszkaniowa nie ma osobowości prawnej. Posiada jedynie prawo do pozywania przed sądem oraz sama może zostać pozwana przez osobę fizyczną i prawną. Wspólnoty są rozróżniane, jako małe wspólnoty mieszkaniowe, które mogą liczyć maksymalnie siedem lokali i duże wspólnoty mieszkaniowe złożone z minimum ośmiu lokali. Po dokonaniu wszelkich formalności prawnych związanych z założeniem wspólnoty, mieszkańcy mogą decydować o prowadzeniu danej nieruchomości. Odpowiadają za przeglądy techniczne budynku, przeprowadzane inwestycje, wywóz śmieci komunalnych. Mogą wynajmować w razie potrzeby serwis sprzątający i agencje ochrony do zapewnienia mieszkańcom porządku i bezpieczeństwa oraz podejmować inne decyzje odpowiadające za bieżącą obsługę nieruchomości, zapraszamy sprawdź ofertę z Krakowa.